REALIZOVANI PROJEKTI I PROJEKTI U TOKU:

„Fabrika Hi –ton“ je projekat koji je finansiran od strane Fonda za aktivno građanstvo – FAKT kroz program Građanske akcije (2013.-2014. godina). Projektom je pomognuto osnivanje prve studentske radio stanice u Crnoj Gori – Radio KRŠ. Fabrikom Hi-ton je zapravo omogućen početak realizacije programa sopstvene produkcije ovog medija, koja je prvenstveno podrazumijevala formiranje edukativnih radionice za obuku rada studenata u našem glasilu. Emitovana je nedjeljna emisija "Laboratorija" koja je tematski usko bila vezane za svaku od pojedinačnih univerzitetskih jedinica, a podrazumijevala je sadržaj sa ciljem aktuelizacije problema naučno-akademskog karaktera. Radionice su okupljale studente volontere sa odabranih fakulteta, novinare i stručne savjetnike, koji su pomagali u selekciji, pripremi i realizaciji programa. Ovom aktivnošću se ujedno vršilo osposobljavanje studenata za rad na radiju, uz povećanu kolektivnu odgovornost prema realizaciji programa i učešću u rješavanju zajedničkih problema. Projektom je takođe stvorena izuzetna saradnja sa Fakultetom političkih nauka, gdje su i održavane pomenute radionice. Krajnji rezultat projekta je potpisan Memorandum sa Fakulteom koji omogućava studentima smejra Novinarstvo da u ovom mediju obavljaju stručnu praksu.

"Stavovi i zablude mladih o NATO u Crnoj Gori" – je projekat u kojem je NVO SAFRA/Radio KRŠ sarađivao sa studentskim portalom Tragom.me i agencijom za istra\ivanje javnog mnjenja Defacto consultancy. Projekat je finansiran od strane Američke ambasade u Podgorici. Da se ovaj mediji može baviti i ozbiljnim aktulenim društveno - političkim pitanjima ali iz studentskog ugla, pokazala je saradnja na ovom projektu. O stavovima i zabludama o NATO u Crnoj Gori u našem mediju govorilo se u formi četiri debate, gdje su se mogli čuti argumenti i ZA i PTROTIV, kako iz ugla mladih, tako i iz ugla različitih javnih ličnosti. Pozitivan rezultat je bilo to što smo pokrenuli diskusiju i razmišljanje mladih ljudi o ovoj temi, a isto dokazuje i statistika slušanosti ove 4 debate.

„Achieve not to cheat“ – projekat o korupciji u visokoškolskom obrazovanju, finansiran od strane Američke ambasada u Podgorici, kroz Criminal Justice Program. Tokom cijele 2016. godine, NVO SAFRA uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Crnoj Gori, sprovodila je projekat koji se kroz set aktivnosti bavio problemom korupcije u visokoškolskom obrazovanju. Glavne projektne aktivnosti su bile: Istraživanje o tome kako su mediji izvještavali o korpuciji u visokoškolstvu u toku 2015. godine koje je za potrebe projekta radila Arhiemd agencija, kreirana web platforma za anonimno prijavljivane korupcije na sajtu radija KRŠ, realizovan određen broj radio emisije, završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i izrađena publikacija kao tekstualni i slikoviti sažetak svih aktivnosti. Ključni rezultat ovog projekta je pokrenut dijalog među mladima o ovom jako značajnom problemu koji urušava njihov profesionalni i lični napredak, kao i jasno predstavljen značaj aktivizma mladih i građana u borbi protiv korupcije.

Krajnji rezultat projekta je izrađena Publikacija „Achieve not to cheat“ koja se može preuzeti na sledećem linku:

SAFRA-Publikacija.pdf

„Youth Eco Logic“ je projekat koji NVO SAFRA trenutno realizuje a koji je podržan kroz projekat “Jačanjenje kapciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori", koji realizuju NVO Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Društvo Mladih Ekologa Nikšić, Nvo Sjeverna Zemlja Berane i Zelena akcija / FoE Croatia; a finansiran je od strane Evropske unije.

Cilj projekta je da podigne svijest mladih u Crnoj Gori o zaštiti prirode, da ohrabri aktivno učešće i ojača kreativni potencijal mladih, stvarajući mladalačku eko-logiku i odgovornije ponašanje prema životnoj sredini! Pratite aktuelnosti ovog projekta na našoj fb stranici:

https://www.facebook.com/youthecologic/

Za sva dodatna pitanja i materijal koji je vezan za realizovane projekte i projekte u toku možete nas kontaktirati na:

nvosafra@gmail.com